Thiết bị ghi và phân tích công suất, chất lượng điện năng